فراخوان جذب مدرس از اعضاي هيات علمي، خبرگان صنعت و داوطلبان آزاد

news teaching1

به منظور توسعه دانش و مهارت کارکنان شاغل در صنعت آب و برق در راستاي سياستهاي توسعه منابع انساني وزارت نيرو، از اعضاي هيات علمي، خبرگان صنعت و داوطلبان آزاد جهت تدريس دوره هاي آموزشي کوتاه مدت دعوت بعمل مي آيد.

متقاضيان تدريس، اعم از مدرسان دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي، کارکنان خبره شاغل در شرکتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو و همچنين نيروي انساني شاغل در شرکتهاي پيمانكار و داوطلبان آزاد، جهت ثبت نام ميتوانند از تاريخ ١١ / ٠٥ / ١٤٠٠ به مدت ١٤ روز، به قسمت مدرسان از "سامانه جامع آموزش و سنجش صنعت آب و برق" به نشاني ieht.ac.ir مراجعه نمايند.

بالا