مبادله تفاهم نامه همکاری (مرکز رشد صنعت آب و برق – شعبه فارس) و (پارک علم و فناوری فارس)

 مرکز رشد شعبه فارس

در راستای گسترش همکاری های مشترک استانی در حوزه های فناوری، تفاهمنامه ای بین مرکز رشد صنعت آب و برق- شعبه فارس و پارک

علم و فناوری فارس به امضا رسید.  ازجمله اهداف مبادله این تفاهم نامه که به امضای آقایان داداله سلطانی سرپرست مجتمع آموزشی و

پژوهشی فارس و دکتر امین رضا ذوالقدر رئیس پارک علم و فناوری فارس رسید، توسعه فناوری های صنعت آب و برق، به کارگیری امکانات

سخت افزاری، فضاهای اداری، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی و استفاده از تجربیات و خدمات مشاوره ای طرفین برای حمایت از شرکت های

فناورانه و نوبنیاد می باشد-

بالا